Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Projekty

Obecnie na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym realizowane są następujące projekty POWER:

 1. Projekt „Zintegrowany Program UTHRad.” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Czas trwania projektu: od 02.04.2018 r. do 30.06.2022 r.

  Projekt „Zintegrowany Program UTHRad.” realizowany jest na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na 6 wydziałach. Na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym realizowane będą niezależnie od siebie zadania skierowane do:

  – kadry dydaktycznej Katedry Pedagogiki i Psychologii,

  – studentów kierunku Filologia, specjalność: Filologia angielska i germańska (Katedra Neofilologii).

  Cele szczegółowe projektu „Zintegrowany Program UTHRad.” przewidziane do realizacji na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym:

  Zadanie 1: podniesienie kompetencji zawodowych kadry dydaktycznej Katedry Pedagogiki i Psychologii pozwalające na uzupełnienie treści programowych zajęć dydaktycznych na kierunkach pedagogika lub praca socjalna o nowe zagadnienia, co w efekcie przyczyni się do lepszego przygotowanie studentów do zmieniających się potrzeb praktyki pedagogicznej – zadanie koordynuje Pani dr Justyna Bojanowicz (Katedra Pedagogiki i Psychologii).

  Zadanie 2:  zwiększenie innowacyjności oferty dydaktycznej Katedry Neofilologii (Zakład Anglistyki i Zakład Germanistyki) poprzez włączenie wykładowców (native speakerów)  z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w UTH Rad., którzy przeprowadzą wykłady otwarte z zakresu dydaktyki tłumaczeń artystycznych i dialektów języka angielskiego i języka niemieckiego – zadanie koordynuje Pan dr Jacek Kowalski (Katedra Neofilologii).

  Strona www projektu: z105.wfp.uniwersytetradom

 2. Projekt „Uniwersytet dzieciom”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

  Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

  Projekt organizowany jest  przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (zwanym dalej UTH Rad.) przy współudziale Urzędu Miejskiego  w Radomiu i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Radomiu.

  Celem projektu jest podniesienie kompetencji 270 dzieci szkół podstawowych Radomia i powiatu, z klas I-VIII poprzez uczestniczenie w wykładach, warsztatach i laboratoriach, organizowanych przez Uniwersytet do 2022 roku.

  Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych POWER 2014-2020, Działanie 3.1, poprzez podniesienie świadomości dzieci dotyczącej znaczenia wiedzy w życiu oraz potrzebę ciągłego uczenia się i wykorzystania wiedzy w przyszłości na rynku pracy,

  Zdobywanie wiedzy odbywa się w systemie „Nauka przez zabawę”

  Wartość projektu wynosi:   695 911,94 PLN

  w tym dofinansowanie z UE:   675 009,94 PLN

  W ramach trzech edycji, wsparciem objętych zostanie 270 dzieci ze szkół podstawowych i powiatu. Zajęcia będą prowadzone w następujących grupach: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII.

  Projekt obejmuje realizację cyklu wykładów i warsztatów z tematyki: prawo, matematyka, informatyka, sztuka, chemia, fizyka i pedagogika.

  Zajęcia będą prowadzone w następujących blokach tematycznych:

  1. Kształtowanie świadomości i wiedzy prawnej
  2. Warsztaty z zakresu grafiki i projektowania (tylko dla klas IV-VI, VII-VIII)
  3. Warsztaty z zakresu Architektury i Wzornictwa (tylko dla klas I-III, VII-VIII)
  4. Warsztaty z zakresu mediów cyfrowych i struktur przestrzennych (tylko dla klas I-III, IV-VI)
  5. Ciekawostki ze świata chemii
  6. Transport przyjazny dzieciom i turystyce
  7. Edukacyjna układanka (zajęcia z pedagogiki)
  8. Matematyka dla dzieci
  9. Warsztaty informatyczne dla dzieci
  10. Fizyka nie taka trudna

  Dzieci uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, zorganizowanych w pomieszczeniach UTH Rad. będą mogły wysłuchać wykładów, podyskutować z naukowcami, a także samodzielnie poeksperymentować.

  Strona projektu: http://www.t205.uniwersytetradom.pl

Nowy projekt POWER pt. „Projektowanie uniwersalne w UTHRad.” POWR. 03.04.00-00-KP14/21 otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. W związku z powyższym w trzech katedrach wydziałowych: Katedrze Neofilologii [https://kn.uniwersytetradom.pl/], Katedrze Pedagogiki i Psychologii [https://kpp.uniwersytetradom.pl/] oraz Katedrze Kultury Fizycznej [https://kkf.uniwersytetradom.pl/] będą realizowane specjalistyczne szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej WFP podnoszące kompetencje nauczycieli w zakresie projektowania uniwersalnego – koncepcji dotyczącej znoszenia szeroko pojętych barier oraz wyrównywania szans edukacyjno-zawodowych. Koordynatorzy zadań: dr Jacek Kowalski (Katedra Neofilologii), dr hab. Anna Zamkowska, prof. UTH Rad. (Katedra Pedagogiki i Psychologii), dr Robert Makuch (Katedra Kultury Fizycznej).

Zrealizowane projekty WFP – Projekt POWR.03.01.00-00-K205/16-00 pod nazwą „Kompetencje kluczem do kariery WF-P”

W latach 2016-2019 Wydział zrealizował projekt skierowany do studentów WFP pt.:  „Kompetencje kluczem do kariery WFP”. Celem projektu było podniesienie kompetencji 120 studentów i absolwentów wybranych kierunków Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym. Realizacja projektu odbyła  się w okresie od 1.12. 2016 do 31.10.2019 (III edycje) na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-K205/16-00 pod nazwą „Kompetencje kluczem do kariery WF-P” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego, Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Grupę docelową stanowią studenci kierunków: Filologia Angielska, Filologia Germańska, Pedagogika i Praca Socjalna. 

Rezultaty projektu to nabycie przez uczestników wsparcia w zakresie: 

1.         przedsiębiorczości – w ramach zajęć projektowych stworzą biznesplany profilowane w oparciu o kierunek studiów (usługi translatorskie, prywatne DPSy, usługi społeczne świadczone przez podmioty niepubliczne, przedszkola z językiem angielskim); 

2.        kompetencji interpersonalnych – w postaci treningu interpersonalnego, treningu redukcji stresu oraz warsztatów z asystentury rodzinnej; 

3.        kompetencji informatycznych – związanych z wyposażeniem, wyszukiwaniem, gromadzeniem i zarządzaniem informacjami o kompetencjach potrzebnych na rynku pracy, szkolenia specjalistycznego z oprogramowania CAT (narzędzi translatorskich, Trados); 

4.        kompetencji językowych – związanych z dodatkowym poszerzeniem o umiejętności techniczno- informatyczne, wsparciem w zakresie konwersacji z native speakerem języka obcego oraz warsztaty z tłumaczenia środowiskowego oraz języka prawniczego (język angielski, język niemiecki), warsztaty przygotowywania CV. 

Ponadto studenci w ramach projektu mieli możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych: 

 1. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Wspólny Dom” w Wildze (studenci kierunku Pedagogika i Praca Socjalna), 

 2. w firmie językowo-translatorskiej „Planeta” w Radomiu (studenci kierunku Filologia Angielska i Filologia Germańska).

 3. wszystkie zaplanowane zadania są ukierunkowane na wspieranie i zwiększanie kompetencji zawodowych studentów i absolwentów Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego. Łączna kwota dofinansowania: 481 791,86 zł.