Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Pedagogika

PEDAGOGIKA, STUDIA I STOPNIA, LICENCJAT

(w roku akad. 2021/22 tylko III rok)

Specjalności:

 • PEDAGOGIKA  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (z przygotowaniem pedagogicznym)

W ramach specjalności „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” student przygotowywany jest do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do:

 • realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjnych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego;
 • diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 • umiejętności rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczych i wychowawczych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku naturalnym (rodzinnym), jak i społecznym (w placówkach częściowej oraz całkowitej zastępczej opieki i wychowania, instytucjach opieki i wsparcia)
 • podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich integracji ze środowiskiem a także organizowania różnorodnych form samopomocy;
 • organizowania współdziałania placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych i rozwiązywania sytuacji kryzysowych;
 • wykorzystania w działaniu praktycznym tradycyjnych i nowoczesnych form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej z różnymi grupami podopiecznych;
 • ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego;

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy opiekuńczej oraz wychowawczej na stanowiskach: pedagoga, opiekuna, wychowawcy. Zdobywa uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w: szkołach, internatach, bursach, świetlicach, świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, poradniach specjalistycznych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, sanatoriach, prewentoriach, oddziałach dziecięcych szpitali, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach wychowania pozaszkolnego, domach pomocy społecznej, organizacjach pożytku publicznego, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, itd.

Opiekun specjalności: dr Justyna Bojanowicz; Malczewskiego 20a, pok. 305, tel. 513 049 539

PEDAGOGIKA, STUDIA II STOPNIA, magisterskie

Specjalności:

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (specjalność nauczycielska, z przygotowaniem pedagogicznym)
 • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA (z przygotowaniem pedagogicznym)
 • DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA (z przygotowaniem pedagogicznym)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 (specjalność nauczycielska, z przygotowaniem pedagogicznym)

Celem kształcenia w powyższej specjalności jest wyposażenie studentów w kompetencje osobowościowo-merytoryczne oraz umiejętności metodyczne pozwalające na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela-wychowawcy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej, w klasach I- III.

Od X.2019 r. studia na tej specjalności mogą podjąć wyłącznie absolwenci kierunku Pedagogika I st. podobnej specjalności.

Podstawowe miejsca pracy:

 •     nauczyciel szkoły podstawowej w klasach  I – III,
 •     nauczyciel-wychowawca w placówkach przedszkolnych;

Opiekun specjalności: Opiekun specjalności: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, mgr Nela Bukowska; Malczewskiego 20a, pok. 404, e-mail: ziebakowska@uthrad.pl

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

(z przygotowaniem pedagogicznym)

 Studia na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna wyposażają studenta w wiedzę z zakresu prawidłowości i zaburzeń rozwojowych jednostki z perspektywy procesu kształcenia i wychowania. Student poznaje uwarunkowania i przebieg procesu diagnostycznego w aspekcie założeń teoretycznych, metodycznych i metodologicznych oraz zagadnienia związane z metodyką prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają na prowadzenie diagnozy pedagogicznej (poznawanie środowiska i sytuacji szkolnej ucznia) oraz prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym, w tym korekcyjno-kompensacyjnych. 

Ukończenie studiów na tym kierunku daje możliwości zatrudnienia w:

 •     wszystkich placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły różnego typu, świetlice);
 •     placówkach oświatowo-wychowawczych;
 •     poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 •     świetlicach i ośrodkach terapeutycznych;
 •     ośrodkach wspomagania rozwoju dziecka i wspomagania rodziny.

Opiekun specjalności: dr Justyna Bojanowicz; Malczewskiego 20a, pok. 305, tel. 513 049 539

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA – PEDAGOGIKA II STOPNIA (z przygotowaniem pedagogicznym)

Celem kształcenia na powyższej specjalności jest przygotowanie studentów do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, socjalizacyjno-resocjalizacyjnych z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń zachowania).   

Podstawowe miejsca pracy: 

 •     ośrodki interwencji kryzysowej i pogotowia opiekuńcze,
 •     młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 •     szkolne schroniska młodzieżowe,
 •     placówki wsparcia dziennego (opiekuńcze, specjalistyczne, pracy podwórkowej),
 •     stowarzyszenia i fundacje związane z działalnością socjoterapeutyczną,
 •     placówki profilaktyczno-wychowawcze,
 •     ośrodki wspierające uzależnionych.

Opiekun specjalności: dr hab. Dorota Zbroszczyk, prof. UTH Rad.; Malczewskiego 22, pok. 134, tel. 361 78 87