Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Lingwistyka stosowana

Studiując kierunek LINGWISTYKA STOSOWANA pozyskasz wiedzę, kompetencje i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Znajomości języków angielskiego i niemieckiego na poziomie C1 oraz trzeciego języka obcego (hiszpański, rosyjski) na poziomie B2
 • stosowania języka jako podstawowego narzędzia komunikacji międzyludzkiej,
 • teorii oraz technik przekładu pisemnego i ustnego,
 • tłumaczeń specjalistycznych w dziedzinach: prawa, w handlu, ekonomii, komunikacji międzynarodowej, kinematografii oraz teatru,
 • literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
 • specjalistycznego słownictwa z zakresu języka biznesowego, prawniczego, turystycznego i menadżerskiego oraz literatury, koniecznego do wykonywania zawodu tłumacza,

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny (Katedra Neofilologii) UTH Rad zapewni Ci:

 • Zdobycie kompetencji zawodowych niezbędnych do pracy w międzynarodowym środowisku pracy w charakterze tłumacza ustnego i pisemnego lub korespondenta międzynarodowego
 • Zdobycie kompetencji zawodowych zapewniających pracę w strukturach sądowniczych, międzynarodowych, dyplomatycznych, politycznych, lub jednostkach administracji centralnej i samorządu terytorialnego, szczególnie tych związanych ze współpracą zagraniczną
 • Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu szeroko rozumianych tłumaczeń
 • Zdobycie niezbędnego doświadczenia i umiejętności w przyszłej pracy zawodowej podczas praktyk zawodowych w biurach tłumaczeń, kancelariach prawniczych, urzędach administracji państwowej, sądach, instytucjach dyplomatycznych oraz przedsiębiorstwach zagranicznych
 • Szerokie możliwości korzystania ze stypendiów i praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ np.: na uczelniach w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Węgier oraz Włoch
 • Studia w przyjaznej atmosferze, miejsce w domu studenckim, możliwość rozwoju Twoich zainteresowań oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym Uczelni.

Jako absolwent lingwistyki stosowanej z tytułem  licencjata będziesz dobrze przygotowana/przygotowany dopodjęcia pracy jako tłumacz przysięgły, sądowy, podsłuchowy lub biegły w służbach mundurowych: Policji, Siłach Zbrojnych, Straży Granicznej, CBA, ABW, CBŚ, Służbach Ochrony Lotniska, Służbie Więziennej, Służbie Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, jak również w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Europejskim Trybunale Sprawiedliwości i firmach prywatnych. Będziesz mogła/ mógł także rozwijać swoje umiejętności na językowych studiach magisterskich.

  Tłumacze ustni i pisemni oraz korespondenci międzynarodowi zatrudnienie znajdą też w organizacjach pozarządowych, jako specjaliści np. od spraw związanych z korespondencją międzynarodową, handlem zagranicznym, kinematografią oraz w lokalnych biurach tłumaczeń, a także posiadają kwalifikacje aby zostać pracodawcami. Członkostwo w Unii Europejskiej sprawia, że wielu przedsiębiorców z Polski przenosi swoje firmy, bądź rozszerza swoją działalność o kolejne kraje wspólnoty.

ZOSTAŃ TŁUMACZEM

-WIELOJĘZYCZNOŚĆ i UMIĘDZYNARODOWIENIE TO DROGA DO SUKCESU