Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Filologia angielska

Studia I i II stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne (licencjat i magister)

Absolwent filologii angielskiej zna: (i) odmiany tłumaczeń, techniki i strategie tłumaczeniowe, (ii) stylistyczne, gatunkowe i specjalistyczne odmiany języka, (iii) teorię przekładu z zakresu tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych, oraz pisemnych i ustnych. Ponadto Absolwent potrafi: (i) biegle posługiwać się językiem obcym w mowie i w piśmie, oraz (ii) tłumaczyć na poziomie profesjonalnym teksty w języku pisanym i mówionym, z uwzględnieniem różnic kulturowych. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, turystyce i sektorze usług wymagającej dobrej znajomości języka i kultury, jak również nauczanie języka angielskiego w szkole (po ukończeniu specjalizacji przygotowanie pedagogiczne).